spoločnosti

LASER - SK, spol. s.r.o.,

so sídlom Stöcklova 14, Bardejov, IČO : 36 501 301

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 15768/P

Všeobecné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok je nedeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len

„VOP“) spoločnosti LASER - SK, spol.s.r.o. (ďalej len „Poskytovateľ“) a vzťahuje sa na všetky

prepravné služby vykonané Poskytovateľom pre zákazníka. Zákazníkom sa rozumie odosielateľ,

príjemca alebo platca prepravy.

Uplatnenie reklamácie

Príjemca zásielky je povinný pri prevzatí si zásielku prezrieť a pri zrejmých a na obale zásielky viditeľných alebo poznateľných poškodeniach, príp. iných zjavných nedostatkoch napr. nedostatočnom množstve obsahu zásielky, atď., tieto chyby, nedostatky, poškodenia, prípadne stratu zásielky (aj čiastočnú) reklamovať u Poskytovateľa.

O rozsahu poškodenia, čiastočnej alebo úplnej strate zásielky musí byť bezodkladne spísaný škodový protokol. Poskytovateľ je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou alebo chybnou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi platcu prepravy a súčasne tak, aby nedochádzalo k zvyšovaniu škody na predmetnej zásielke.

Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej odovzdávaní a prevzatí príjemcovi zjavná, je príjemca povinný oznámiť Poskytovateľovi vznik škody bez zbytočného odkladu po tom, čo ju zistil. Reklamáciu zodpovednosti za škodu na zásielke alebo za škody spôsobené neskorým alebo chybným doručením alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa doručenia zásielky príjemcovi alebo vrátenia zásielky odosielateľovi, resp. objednávateľovi prepravy.

Reklamáciu uplatňuje u Poskytovateľa platca prepravy, a to písomne listom, mailom alebo osobne u Poskytovateľa. Ak ide o zodpovednosť za škodu na zásielke v dôsledku straty zásielky, je potrebné reklamáciu uplatniť do troch dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená.

Príjemca je povinný umožniť Poskytovateľovi, aby sa pred spísaním škodového protokolu osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody.

Škodový protokol nie je a ani nenahrádza uplatnenie reklamácie u Poskytovateľa.

Písomná reklamácia musí obsahovať :

označenie predmetu zásielky,

popis chyby alebo poškodenia zásielky,

číslo zásielky podľa prepravného listu Poskytovateľa,

dátum odovzdania zásielky na prepravu,

údaje o oprávnenej osobe uplatňujúcej reklamáciu (meno a priezvisko fyzickej osoby / obchodné meno právnickej osoby, bydlisko fyzickej osoby / sídlo právnickej osoby, IČO, IČ pre DPH, bankové spojenie a podpis osoby alebo iného zástupcu oprávneného konať v mene právnickej osoby).

K reklamácii je potrebné ďalej pripojiť :

doklad o obsahu a hodnote zásielky (pôvodná nadobúdacia faktúra, prípadne dodací list alebo iný relevantný doklad, preukazujúci obstaranie veci a jeho obstarávaciu cenu, prípadne výrobné náklady),

ak to vyžadujú okolnosti prípadu znalecký posudok na určenie rozsahu poškodenia.

Poskytovateľ je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Poskytovateľ nemal k dispozícii všetky potrebné doklady nevyhnutné na vybavenie reklamácie od zákazníka.

V prípade, že oprávnená osoba uplatňujúca reklamáciu u Poskytovateľa nepreukáže poškodenie obalu zásielky písomným zápisom o škode (škodový protokol), nie je možné kladne vybaviť reklamáciu čiastočnej straty obsahu zásielky alebo poškodenia pri preprave zásielky.

Poskytovateľ zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí na prepravu až do jej vydania príjemcovi, v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a VOP, ibaže ju Poskytovateľ nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Práva vzniknuté zo škody na dopravovaných veciach a z oneskoreného doručenia zásielky sú premlčané uplynutím jedného roka. Pri právach vzniknutých z celkového zničenia alebo straty zásielky plynie premlčacia doba odo dňa, kedy zásielka mala byť doručená príjemcovi, pri ostatných právach odo dňa, kedy zásielka bola doručená. Pre škodu vedome spôsobenú platí všeobecná 4 ročná premlčacia doba.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Vykonaním objednávky na www.postovy-kurier.sk Objednávateľ poskytuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení Poskytovateľovi osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, fakturačná adresa, telefónne číslo, emailová adresa, pri možnosti dobierky aj číslo účtu, za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami. Poskytovateľ poskytne osobné údaje Objednávateľa v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám (ReMax Courier Service, spol. s r.o., Letisko M. R. Štefánika, Cargo zóna, vstup č. 10, 823 12 Bratislava, FedEx Inspekta Slovakia, a.s., Zelinárska 2, 82005 Bratislava, General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, TOPTRANS EU, a.s.). Poskytovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Objednávateľa v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

2. Osobné údaje bude Poskytovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Objednávateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Poskytovateľ má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

3. V prípade záujmu dotknutých osôb o zasielanie informácií o nových ponukách zľavách alebo akciách – newsletter, čo bude vykonané odklikom – dotknutá osoba dobrovoľne súhlasí s tým, aby Poskytovateľ spracúval osobné údaje v rozsahu mena a emailovej adresy za účelom oslovovania o nových ponukách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutá osoba udeľuje na dobu 2 rokov. Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. V prípade záujmu dotknutých osôb o informácie o ponúkaných službách Poskytovateľa formou vyplnenia a odoslania formulára­ online a offline chatu,,Poradíme??“ , dotknutá osoba dobrovoľne súhlasí s tým, aby Poskytovateľ na účely odpovedania na dotazy dotknutých osôb spracúval osobné údaje v rozsahu mena, emailovej adresy a údajov dobrovoľne poskytnutých. Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutá osoba udeľuje na dobu 3 mesiacov. Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho vydania a je zverejnený na internetovej

stránke Poskytovateľa www.postovy-kurier.sk

V Bardejove, dňa 26.11.2015